DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Russlands ambassadør deltok i et viktig møte om Nord

11. og 12. april 2011 besøkte Russlands ambassadør til Norge Vjatsjeslav Pavlovskij sammen med en gruppe ambassadører fra landene rundt Arktis Kirkenes. Statssekretær Erik Lahnstein deltok også på denne reisen. Det ble gjennomført møter med representanter for lokale myndigheter, ledelsen for Det internasjonale Barentssekretariatet, Det norske Barentssekretariatet og norske selskaper som er interessert i å starte forretningsvirksomhet med russiske partnere.

Aktuelle spørsmål knyttet til bilateralt og internasjonalt samarbeid i nord ble detaljert gjennomgått. Den norske og den russiske part ble enige om nødvendigheten av fortsatt prosedyreforenkling ifm. grensekryssing, modernisering av tilsvarende infrastruktur for å sikre problemfri gjennomføring av avtalen om forenkling av reiser for grenseboere i Norge og Russland (som bor i en sone mindre enn 30 km fra grensen). Det forventes at avtalen trer i kraft innen utgangen av 2011.

Under reisen bemerket den russiske part at dagens muligheter og utfordringer i regionen (klimaendringer, minsket isdekke i Arktis, økt tilgjengelighet på naturressurser, vekst av menneskeskapte risikoer, etc.) krever utvidelse av samarbeidet mellom de arktiske statene, primært innenfor Arktisk Råd og BEAC. Den russiske part understreket også de spesielle rettigheter og plikter som kyststater har i nordområdene.

Det ble for ambassadørene holdt en presentasjon av mulighetene som High North Logistics Information Office i Kirkenes vil kunne by på. Dette senteret vil, med støtte fra det russiske selskapet “Atomflot” og det norske selskapet “Tschudi Shipping”, bl.a. arbeide med å markedsføre Den nordlige sjørute (NSR) som en viktig transportrute fra den vestlige halvkule til de markedene i Asia som nå er i rivende utvikling.

Oslo, 21. april 2011