DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Den russisk-norske Overenskomst om maritim avgrensning trer i kraft

7. juli 2011 trer Overenskomst mellom Den Russiske Føderasjon og Kongeriket Norge om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet i kraft.

Overenskomstens formål og oppgaver samt avgrensningsbetingelser og prinsipper for samarbeid mellom partene som er fastsatt i den svarer i fullt rikelig mål til den moderne folkerettens normer og prinsipper samt til rettferdighetkriterier og rettmessige krav og interesser av både den russiske og den norske side. Fastsettelse av klare grenser for suverene rettigheter og jurisdiksjoner av Russland og Norge styrker stabilitet og forutsigbarhet i våre forhold samt danner et gunstig politisk og rettslig rammeverk og gir en ny giv til gjensidig fordelaktig bilateralt samarbeid i såpass viktige for begge land områder som fiskeri og petroleumsutvinning.

Avslutning av avgrensningsprosessen vil innvirke positivt på situasjonen i arktiske områder. Det er ingen tvil om at inngåelse av Overenskomsten er en viktig innsats i styrking av Arktis sin rettsstatus som bygger på FNs havrettskonvensjon av 1982, og opprettholdelse av freds- og samarbeidsklima i disse områder.

Oslo, 7.juli 2011