DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Russisk-norsk atomsikkerhetssamarbeid videreføres

30. august d.å. fant det 14. møtet i den norsk-russiske felleskommisjonen for atomsamarbeid sted i den norske byen Halden (kommisjonens co-formann fra russisk side var Oleg Kriukov, representant for den russiske atommyndigheten ”Rosatom”, og fra norsk side statssekretær i UD Erik Lahnstein).

Den russiske siden informerte sine norske partnere om resultatene av stresstester gjennomført i mars-april 2011 ved alle de 10 russiske atomkraftverkene som er operative (under hensyntagen til hva han har lært av Fukushima-ulykken). Stresstestene bekreftet at atomkraftverkene er i samsvar med moderne internasjonale sikkerhetskrav.

Den norske delegasjonen bekreftet at man i 2012 vil fortsette å finansiere byggingen av den infrastrukturen i Andrejev-bukta (Murmansk fylke) som er nødvendig for å begynne uttransportering av brukt brensel fra dette objektet.

Begge parter understreket viktigheten av den fellesrevisjonen om formålstjenlig bruk av midler som er gjennomført av den norske Riksrevisjonen og Den russiske føderasjonens riksrevisjon. Midlene, som tildeles av den norske regjering, skal brukes til gjennomføring av tiltak innen kjernefysisk og strålingssikkerhet på anleggene i Nordvest-Russland. På bakgrunn av resultatene fra denne revisjonen underskrev 1. september d.å. Sergej Stepasjin, lederen for Den russiske føderasjonens riksrevisjon, og Jørgen Kosmo, lederen for den norske Riksrevisjonen, et memorandum. Dokumentet oppsummerer resultatene til den norsk-russiske arbeidsgruppen som ble nedsatt ifm. revisjonen. Denne arbeidsgruppen har erfaring fra praktisk samarbeid basert på åpenhet og gjensidig tillit.

Begge partene bemerket at den 31. august d.å. deltok delegasjonen fra Den russiske føderasjonens riksrevisjon, ledet av Sergej Stepasjin, for første gang i møtet mellom riksrevisjonene i de nordiske land i Oslo. Det faktum at Russland var til stede på dette møtet, var en anerkjennelse av prestisjen og innflytelsen til Den russiske føderasjonens riksrevisjon blant riksrevisjonene i de nordiske land.

Oslo, 8. september 2011