DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Russisk-norske menneskerettighetskonsultasjoner gjennomført i Oslo

24-25.november 2011 gjennomførte Befullmektigete representant for menneskerettighetter, demokrati og rettsoverhøyhet ved Russlands Utenriksministerium Konstantin K.Dolgov konsultasjoner med Norges Utenriksdepartement, sivilombudsmann og Norske senter for menneskerettigheter. Det ble diskutert et bredt spekter av aktuelle internasjonale spørsmål på humanitær- og menneskerettighesområdet, bl.a. situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika.

Man behandlet praktiske aspekter av videreutvikling av samarbeidet mellom Russland og Norge på dette området i FN, Europarådet og OSCE, også i kontekst av kommende møtet av OSCEs utenriksministerråd.

Det ble avtalt om å fortsette slike kontakter på regelmessig basis.

Oslo, 28.november 2011