DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om forestående ikrafttredelse av russisk-norsk Avtale om
forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Russland og Norge

30. mars 2012 utvekslet Den Russiske Føderasjons ambassade i Norge og Norges Utenriksdepartement noter om at Russland og Norge hadde fullført de interne prosedyrene som er nødvendige for at Avtalen mellom Den Russiske Føderasjons regjering og Kongeriket Norges regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Den Russiske Føderasjon og Kongeriket Norge undertegnet i Oslo 2. november 2010, skulle tre i kraft.

Det er slått fast at Avtalen vil tre i kraft 29. mai 2012. Fra denne dato vil beboere i det russiske grenseområdet i Murmansk oblast og det norske grenseområdet i Sør-Varanger kommune kunne besøke hverandres grenseområder uten visum. Grunnlaget for grensepassering vil være et grenseboerbevis som utstedes av Russlands Generalkonsulat i Kirkenes og Norges Generalkonsulat i Murmansk.

Under noteutvekslingen ble det påpekt at den forenklede ordningen med gjensidige reiser skal føre til utvidede kontakter i de grensenære områdene på vei mot gradvis avskaffelse av visum mellom Russland og Norge.

Oslo, 30. mars 2012