DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Informasjon om den miljømessige oppfølgingen i forbindelse med forberedelsene til og gjennomføringen av De olympiske leker i Sotsji i 2014

Innenfor rammene av Programmet for byggevirksomhet i forbindelse med De olympiske leker og utvikling av byen Sotsji som en ferieby i fjellene er følgende blitt gjennomført:

Funksjonell soneinndeling av Sotsji nasjonalpark. Vernesonens andel av Sotsji nasjonalpark er blitt økt med 1,2 % (2171 hektar);

Bygging av et Senter for oppdrett av den persiske leoparden. Per i dag er det 4 persiske leoparder i senteret. For å kunne gjennomføre programmet på en vellykket måte, er det planlagt å hente inn noen flere voksne leoparder. Gjennomføringen av dette unike programmet er et klart og tydelig eksempel på samarbeid og samforståelse mellom statlige myndighetsorganer, representanter for forskningsmiljøene, ikke-statlige miljøorganisasjoner, investorer og organisasjonskomiteen for Sotsji –OL 2014;

Utarbeidelse og godkjenning av et Program for overvåking av de vannobjektene som er beliggende i sonen der det foregår byggevirksomhet i forbindelse med De olympiske leker i Sotsji. Per i dag blir resultatene av overvåkingen av vannobjektene som er beliggende i sonen der det foregår byggevirksomhet i forbindelse med De olympiske leker regelmessig sendt til Det statlige organet for vannressurser og Det statlige natur- og miljøovervåkingsorganet, til Den statlige tekniske overvåkingskomiteen og til Den statlige forbrukerrådet slik at disse, dersom det er nødvendig, kan fatte nødvendige tiltak;

Utarbeidelse og godkjenning av en metode for rehabilitering av migrerende planter og dyr som vil kunne bli negativt påvirket i fjell- og sletteområdene der De olympiske leker skal foregå.

Metodologien bestemmer de felles prinsipper og metoder for rehabilitering av migrerende planter og dyr som vil kunne bli negativt påvirket i fjell- og sletteområdene der De XXII olympiske vinterleker og De XI paraolympiske leker i Sotsji i 2014 skal foregå;

Utarbeidelse og godkjenning av et Program for å ta vare på sjeldne utrydningstruede dyr og planter i Sotsji nasjonalpark og i Kaukasus statlige biosfæriske verneområde i forbindelse med gjennomføringen av den olympiske byggevirksomheten.

Programmet er et kortsiktig planleggingsdokument og fastsetter de mål, oppgaver og tiltak som skal settes i verk for å ta vare på sjeldne utrydningstruede dyr og planter i Sotsji nasjonalpark og i Kaukasus statlige biosfæriske verneområde;

Utarbeidelse og godkjenning av normer for tillatt påvirkning på elvene som renner ut i Svartehavet. Normene er utarbeidet av forskningsinstituttet for anvendt og eksperimentell økologi ved Kuban statlige landbruksuniversitet;

Utarbeidelse og godkjenning av anbefalinger for miljømessige tiltak for å redusere utslipp av forurensende stoffer til atmosfæren i området der De olympiske leker skal finne sted;

Bygging og åpning av objektene: ”Innhegninger i Kaukasus statlige biosfæriske verneområde og bygging av en adkomstvei til disse”, ”Informasjonssenter for besøkende og et utfluktsenter i barlind-buksbom-lunden i Khostinsk”, ”Miljøutdannings- og forskningssenter”, ”Plantesenter for lokale, sjeldne og utrydningstruede tre- og buskarter i det vestlige Kaukasus”.

Det er opprettet et system for kompleks miljøovervåking i Sotsji nasjonalpark og de nærmeste områdene rundt parken, et system som er i overensstemmelse med kravene som er stilt av IOC.

Per i dag gjennomføres det konstant overvåking av miljøet i det området der De olympiske leker i 2014 skal foregå. Data om konsentrasjoner av forurensende stoffer, samt meteorologiske data, blir, i realtime, lagt ut på siden www.pogodasochi.ru

Sotsji spesialiserte senter for hydrometeorologi og overvåking av Svartehavet og Azovhavet informerer befolkningen daglig om luftforurensningen i området der den olympiske byggevirksomheten foregår. Dette gjøres ved at man sender dataene til firmaet ”MaxMedia Group” som så publiserer dem i nyhetssendingene på fire TV-kanaler.

Det er opprettet et system for frivillig sertifisering av eiendom – ”Grønne standarder”  

Det er det ikke-kommersielle partnerskapet ”Senteret for økologisk sertifisering – GRØNNE STANDARDER” som støtter og videreutvikler systemet for frivillig sertifisering av eiendom – ”Grønne standarder”. Senteret er opprettet etter initiativ fra Ministeriet for naturressurser og miljø i Den russiske føderasjon.

Som grunnlagsdokumenter for systemet for frivillig sertifisering av eiendom – ”Grønne standarder” benyttet man resultatene av en ekspertgruppes arbeid, men også:

Kriterier for frivillig miljøsertifisering av eiendom;

Midlertidige metodologiske instrukser for en miljømessig vurdering av eiendomsobjekter.

Vern av vannobjekter

Det er utarbeidet og godkjent en plan for gjenoppretting av det hydrologiske regimet i økosystemet og landskapene langs breddene av elven Mzymta. I denne forbindelse gjennomfører ledelsen for kontrollen av vannressursene i Kuban-bassenget konstant overvåking av hvorledes dette utføres.

I mars 2011 underskrev alle som er ansvarlige for den olympiske byggevirksomheten i vernesonen langs elven Mzymta (som bl.a. ”Olimpstroj”, ”Krasnaja Poljana”,”Gazprom” og administrasjonen i Krasnodar fylke) en Deklarasjon om å påta seg ansvaret for å gjenopprette økosystemene i Mzymtas elveløp.

Prinsippet om ”null avfall”

Administrasjonen i byen Sotsji har nå vedtatt og begynt å gjennomføre et enhetlig system for innsamling, transport, bearbeiding og lagring av avfall. I tillegg er det opprettet en egen avdeling som skal ha ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor området avfallsbehandling. Et arbeid med å opprette en alternativ lagringsplass for husholdningsavfall er også påbegynt.

I øyeblikket utføres det et arbeid for å knytte parken ”Sydlige kulturer” til Sotsji nasjonalpark

Ministeriet for naturressurser og miljø i Den russiske føderasjon har utarbeidet et prosjekt som skal godtgjøre at det er nødvendig å overføre kontrollen med den dendrologiske parken ”Sydlige kulturer” til ministeriet og overføre oppgavene når det gjelder å ta seg av parkens territorium, og den eiendom som er knyttet til territoriet, til den statlige Sotsji nasjonalpark. På denne måten vil man kunne utvide området til Sotsji nasjonalpark.

Samarbeid med internasjonale eksperter, anbefalt av UNEP, når det gjelder spørsmål om miljømessig oppfølging til forberedelsene og gjennomføringen av De olympiske leker i 2014

I 2011, innenfor rammene av dialogen mellom Ministeriet for naturressurser og miljø i Den russiske føderasjon og UNEP, ble det vedtatt en omforent beslutning om det formålstjenelige i å utvide samarbeidet med UNEP når det gjelder den miljømessige oppfølgingen av forberedelsene til De olympiske leker i 2014, herunder spørsmålene om gjenoppretting av økosystemene i elven Mzymta, kompleks økologisk overvåking og utarbeidelse av kompensasjonstiltak i forbindelse med den miljømessige oppfølgingen av De olympiske leker i 2014.

Som et resultat av samtalene ble det utarbeidet en liste med navnene på anbefalte eksperter når det gjelder de ovenfor nevnte spørsmålene. I mars 2012 inngikk ”Olimpstroj” og ”De russiske jernbaner” en avtale med de anbefalte ekspertene om konsulenttjenester.

Det er opprettet arbeidsgrupper på hvert at de nevnte feltene hvor det er deltakere fra interesserte russiske myndighetsorganer og organisasjoner samt fra UNEP.

24.-28. april 2012 holdt arbeidsgruppene møter i Sotsji med deltakelse fra de av UNEP anbefalte internasjonale ekspertene og representanter for UNEP. Formålet var å forberede et utkast til en rapport om påvirkningen av den olympiske byggevirksomheten på miljøet samt finne frem til de objekter som ikke kan bygges uten at det iverksettes miljømessige kompensasjonstiltak.

På basis av de data man har tatt frem under arbeidet med den nevnte rapporten, vil man utarbeide planer for å gjenopprette elven Mzymta, for en omfattende overvåking og utarbeidelse av kompensasjonstiltak innenfor rammene av den miljømessige oppfølgingen av De olympiske leker i 2014.

19. juni 2012