DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

"DN", 12.10.12

Om Magnitskij-saken

I forbindelse med den artikkelen om Magnitskij-saken som sto på trykk den 28. september 2012 i Dagens Næringsliv, ønsker vi å poengtere følgende.

Den russiske ambassaden ser svært negativt på måten denne artikkelen ble lagt frem på av avisen. Også artikkelens overskrift "Russland er en mafiastat” er fullstendig uakseptabel og legger med en gang føringer for artikkelens antirussiske orientering. Dette er en direkte fornærmelse mot vårt land. Avisen gjorde et forsøk på å skjule overskriften bak noen ugjenkjennelige ”hermetegn”, men dette er ren formalisme, og en fornærmelse er og forblir en fornærmelse. Ambassaden oppfordrer en så respektert avis til å bli seg bevisst avisens rolle som informasjonsressurs, som en som i stor grad bestemmer opinionen i Norge, og være mer oppmerksom på ordbruken, særlig i forhold til en vennlig stat.

Nå til selve Magnitskij-saken som William Browder har fremstilt helt feil.

Russiske myndigheter etterforsker for tiden straffesaken mot både Sergej Magnitskij og mot William Browder for å ha unndratt 522,6 millioner rubler (nesten 100 millioner norske kroner) i skatt.

Til tross for at Sergei Magnitskij døde i fengselet, fortsetter etterforskningen på anmodning fra hans enke som ønsker å bevise ektefellens uskyld samt å rehabilitere ham.

Den eneste myndighet som kan fatte beslutning om å rehabilitere Sergej Magnitskij, eller avslutte straffesaken mot ham ”pga. tiltaltes dødsfall”, er en domstol. I henhold til den russiske lovgivningen kan ikke domstoler avsi en fellende dom mot en død person.

Dermed har påstandene om at Sergej Magnitskij blir straffeforfulgt etter sin død, noe som blir hevdet av William Browder og enkelte internasjonale organisasjoner, intet juridisk grunnlag.

Etterforskningen i en annen straffesak mot Magnitskij, som gjaldt  underslag av 5,4 milliarder russiske rubler (nesten 1 milliard norske kroner) fra det russiske budsjettet, er nå avsluttet. I denne saken ble Magnitskijs medsammensvorne dømt til 5 års fengsel.

I henhold til den russiske lovgivningen blir også Sergej Magnitskijs dødsfall etterforsket (som uaktsomt drap som følge av at legen ikke oppførte seg profesjonelt). Magnitskij døde av akutt hjertesvikt, hjerne- og lungeødem med blødninger som følge av sukkersyke og kronisk aktiv hepatitt. Alt i følge den medisinske rapporten.

Etterforskningen av saken mot William Browder møter store vanskeligheter. Den anmodningen om rettshjelp som russiske myndigheter sendte til Storbritannia er blitt avvist av London under henvisning til at ”gjennomføringen av begjæringen mot William Browder kan skade Storbritannias suverenitet, sikkerhet, den offentlige orden og andre av landets vesentlige interesser.” Kommentar er overflødig. Hvis man virkelig har et ønske å komme til bunns i saken, må man ikke nekte bistand til den russiske etterforskningen.

Browders uttalelser i intervjuet med ”Dagens Næringsliv” om at det er umulig å gjøre forretninger i Russland, trenger helt klart ingen lange kommentarer. Denne personen tjente en   formue på forretninger i Russland, men agiterer nå mot et samarbeid med Russland. Det finnes ingen logikk i det, men kan man da stole på ham?

Nå litt om enkelte lands forsøk på å vedta nye forskrifter i forbindelse med Magnitskij-saken. Vi mener at denne saken ikke trenger oppmerksomhet fra lovgivere i andre land, men dersom det blir innført innreiserestriksjoner mot russiske statsborgere til noen land, vil Russland trolig svare på det med å innføre det samme. Det betyr at det blir innført tilsvarende innreiserestriksjoner til Den russiske føderasjon for et bestemt antall utlendinger. Russland ønsker ikke en slik utvikling, men kan bli presset til dette. Hvor konstruktive er disse kreftene egentlig?

Vladimir Isupov

Presseattache ved Den russiske ambassade i Norge