Den blandete russisk-norke fiskerikommisjon gjennomførte sin sesjon

Den 42. ordinære sesjon i Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon (Kommisjon) ble holdt i Trondheim 8-11 oktober d.å. Den russiske delegasjonen ble ledet av nestleder i Det føderale fiskeribyrået, viseformann i den russiske delen av Kommisjonen V.I.Sokolov, den norske av departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, formann i den norske delen av Kommisjonen A.Røksund.

Det ble konstatert at felles fiskebestander i Barentshavet og Norskehavet fortsetter å styrkes som et resultat av gunstige klimaendringer og Kommisjonens effektive forvaltning av disse ressursene.

Partene i sesjonen har omforent de generelle beskatningsgrensene i Barentshavet og Norskehavet i 2013. I forbindelse med økning av torskebestanden ble den totale torskekvoten for neste år fastsatt til et rekordhøyt nivå 1 mln tonn. Man ble enig om fangstkvoter for andre store fiskearter hyse, lodde og blåkveite. Partene utvekslet meninger om problemene for det russiske fiske i fiskevernsone ved Svalbard.

Partene ble enige om å fortsette å utarbeide omforente retningslinjer for kontroll med fiskeriene og utrede fiskeutkast-problemet samt avklare definisjon av dette begrepet.

Resultatene av sesjonsmøte er gjenspeilet i en protokoll som var undertegnet.

Neste sesjon i Kommisjonen vil bli gjennomført i Russland i oktober 2013.