Om suspenderingen av virksomheten til den allrussiske interesseorganisasjonen ”Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East” (RAIPON)

I forbindelse med informasjon i norsk presse om tiltakene iverksatt av Justisdepartementet i Russland overfor RAIPON ønsker vi å meddele følgende.

Suspenderingen av virksomheten til interesseorganisasjonen er ikke politisk motivert og har ingen tilknytning til RAIPONs virksomhet, nemlig det å ivareta urfolks rettigheter.

Bakgrunnen er følgende.

Organisasjonen ”Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East (RAIPON)” ble registrert av Justisdepartementet i Russland i 1994.

I samsvar med en forordning fra Justisdepartementet av 18. juni 2010 (¹ 148) ble organisasjonen og dens virksomhet revidert i perioden fra 5. til 25. juli 2010.

Som et resultat av revisjonen ble det fastslått at organisasjonen ikke overholdt gjeldende lovgivning samt at den ikke fulgte sine egne vedtekter.

1. I strid med artikkel 14 og 21 i den føderale loven av 19.5.1995 ¹ 82 "Om frivillige organisasjoner" (heretter kalt ”Loven”) har organisasjonen ikke innlevert dokumenter som viser at den bedriver virksomhet i mer enn halvparten av føderasjonssubjektene i Den russiske føderasjonen.

2. I strid med artikkel 55 i sivilloven i Den russiske føderasjon, som sier at representasjonskontorer og filialer må være spesifisert i organisasjonens stiftelsesdokumenter. I RAIPONs vedtekter er dette ikke spesifisert.

3. Annet ledd i artikkel 6 i Loven og punkt 3.3. i vedtektene sier at medlemmene i organisasjonen bare kan være juridiske personer, som for eksempel regionale frivillige sammenslutninger. Medlemmene av RAIPON er frivillige sammenslutninger som ikke er juridiske personer samt også organisasjoner som har lokal og interregional status.

26. juli 2010, etter at revisjonen var gjennomført, ble det utarbeidet et dokument som ble sendt til det permanente styrende organet i RAIPON (Koordineringsrådet). På bakgrunn av bestemmelsene i den russiske lovgivningen, påla Justisdepartementet Koordineringsrådet å rette opp de påpekte uregelmessighetene før 20. desember 2010.

20. desember 2010 meddelte organisasjonen Justisdepartementet at man, før 20. mars 2011, ville avholde et ekstraordinært landsmøte der man ville gå gjennom vedtektene og foreta endringer i dem angående filialer og representasjonskontorer.

Den 5. mars 2011 skrev organisasjonen, i et brev til Justisdepartementet, at det var umulig å gjennomføre et ekstraordinært landsmøte innen det angitte tidspunktet og at man ønsket å flytte det til et senere tidspunkt (uten at man angav en spesifikk dato). Justisdepartementet krevde da at Koordineringsrådet skulle rette opp på de påpekte uregelmessighetene før 1. juli 2011.

To ganger (6. mai og 1. juli 2011) sendte organisasjonen dokumenter til Justisdepartementet for statlig registrering av endringer i stiftelsesdokumentene og to ganger avslo Justisdepartementet å godta dokumentene. Grunnen til dette var følgende:

Ved en gjennomgang av de tilsendte dokumentene viste det seg at de nødvendige dokumenter for registrering, som kreves etter den føderale loven "Om frivillige organisasjoner", ikke var sendt inn i sin helhet og ikke var utarbeidet på en korrekt måte.

På et ekstraordinært landsmøte den 27. april 2011 ble det, for å bekrefte at landsmøtet var beslutningsdyktig, besluttet av mandatkommisjonen å anerkjenne organisasjonens formann, lederen av de eldstes råd, fire visepresidenter og 20 medlemmer av organisasjonen fra ulike russiske føderasjonssubjekter som delegater på landsmøtet, noe som er et brudd på paragraf 5.1 i organisasjonens vedtekter.

I tillegg var det slik at deltakelse av lederne for representasjonskontorene på det ekstraordinære landsmøtet den 27. april 2011 står i motstrid til organisasjonens vedtekter ettersom man jo nettopp på dette landsmøtet skulle ta stilling til spørsmålet om å innta opplysninger om nyopprettede representasjonskontorer i organisasjonens vedtekter. Endringer i vedtektene som gjaldt organisasjonens representasjonskontorer var, på det tidspunktet landsmøtet fant sted, ikke registrert etter prosedyrer fastsatt i lov. Samtidig er det slik at endringer i stiftelsesdokumenter, iht. Den russiske føderasjonens sivillov paragraf 52, trer i kraft for en tredje part på registreringstidspunktet.

Den 29. juni 2012 ble organisasjonens begjæring om å overprøve Justisdepartementets avslag om å registrere endringene i vedtektene avvist av domstolen i Zamoskvoretskij bydel i Moskva. Organisasjonen anket beslutningen til Moskvas byrett som behandlet anken den 18. oktober 2012. Ankedomstolen opprettholdt beslutningen til domstolen i Zamoskvoretskij bydel i Moskva av 29. juni 2012 og organisasjonens anke ble avvist. I henhold til sivilprosesslovens paragraf 329 punkt 5 blir ankedomstolens kjennelse rettskraftig fra den dagen den blir fattet.

Justisdepartementets avgjørelse ble ikke anket av RAIPON.

Dermed har RAIPON ikke rettet opp følgende uoverensstemmelser innenfor fristen fastsatt av Justisdepartementet:

- Til bekreftelse av statusen som en allrussisk organisasjon ble det ikke fremlagt dokumentasjon på at organisasjonen har virksomhet i flere enn halvparten av Den russiske føderasjons subjekter

- Vedtektene er ikke i tråd med Den russiske føderasjons lovgivning

- Det ble ikke lagt frem dokumentasjon på at organisasjonen overholdt bestemmelsene i vedtektene når det gjelder antall medlemmer.

I lys av ovennevnte, og på grunnlag av artikkel 42 i den føderale loven "Om frivillige organisasjoner", har Justisdepartementet i Den russiske føderasjon, per 1. november 2012, suspendert aktivitetene til organisasjonen ”Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East (RAIPON)” for perioden inntil 20. april 2013.

27.november 2012