Om Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILOs) 9. europeiske regionale møte

Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILOs) 9. europeiske regionale møte fant sted i Oslo 8.-10. april d.å. Tema for årets møte var ”Arbeid, vekst og sosial rettferdighet”. Møtet samlet ledere for kompetente nasjonale departementer, ILO, Europakommisjonen, representanter for arbeidsgivere og fagforeninger fra 51 land i Europa og sentral-asiatiske region. M.A.Topilin, minister for arbeid og sosialvern har ledet den russiske delegasjonen.

Under møtet diskuterte man den økonomiske og finansielle krisens konsekvenser for realøkonomi, sysselsettingsnivå og -kvalitet i europeiske og sentral-asiatiske land samt de tiltak som kunne sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst, som i sin tur kunne stimulere syssylsettingen og til syvende og sist kunne bidra til å heve folkets velferdsnivå.

Oslo, 11. april 2013 Oslo