Den russiske regjeringssjefen D.A. Medvedev deltok på møtet i Barentsrådet

Møtet, på statsministernivå, ble avholdt 3. og 4. juni i Kirkenes.

Møtet var viet til 20-årsjubileet for samarbeidet i Barentsregionen og ble holdt på norsk initiativ ettersom Norge har formannskapet i Barentsrådet i perioden 2012-2013. Regjeringssjefene drøftet det pågående arbeidet i Barentsrådet, der Russland, Danmark, Island, Norge Finland, Sverige og EU-kommisjonen er medlemmer. Man drøftet også hvordan man videre skal styrke samarbeidet mellom landene i regionen, og det ble rettet spesiell oppmerksomhet mot samarbeidet med partnerne for å gjennomføre programmer for en helhetlig utvikling av det nordvestlige Russland.

I løpet av møtedagene hadde regjeringssjefen i Den Russiske Føderasjon en rekke bilaterale møter med lederne for regjeringene i Barentsrådets medlemsland.

Den 4. juni var det samtaler mellom regjeringssjefen i Den Russiske Føderasjon, Dmitrij Medvedev, og Norges statsminister Jens Stoltenberg. Det ble uttrykt til fredshet med dynamikken i det tradisjonelt gode naboskapsforholdet mellom Russland og Norge, og det fant sted en meningsutveksling om dets videre utvikling. Man drøftet aktuelle spørsmål når det gjelder det praktiske samarbeidet bl.a. innenfor slike prioriterte områder som utvinning av energiressurser i havområdene i Arktis, fiskeri, transport og miljøvern. Den gjensidige interessen for å utdype samarbeidet i grense områdene mellom Russland og Norge ble nevnt.

Som et resultat av samtalene ble to dokumenterundertegnet:

- Avtale mellom de føderale russiske grensemyndighetene og Justis- og beredskaps departementet i Norge om samarbeid og utveksling av informasjon om hvorledes passerings punktene over grensen mellom de to land fungerer. 

- Memorandum mellom regjeringen i Den Russiske Føderasjon og regjeringen i Norge om utdannelse av ledere innenfor den økonomiske sektoren i Den Russiske Føderasjon og Norge.

Den russiske og den norske statsministeren gjennomførte en kort tur med båt på sjøen utenfor Kirkenes om bord på det norske forskningsskipet Helmer Hanssen og overvar en episode med redning til havs i den bilaterale øvelsen ”Barents 2013”. I løpet av turen fortalte direktøren for Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winther, Dmitrij Medvedev og Jens Stoltenberg om issituasjonen og klimaet i Arktis. Da de ankomtilstedetder øvelsenfantsted, overvarden russiske og norske regjeringssjefenat et norsk skip og et helikopter reddet folk som hadde ”forulykket” opp fra vannet.

Regjeringssjefene la også ned en krans ved minnesmerket over de sovjetiske soldatene som befridde Kirkenes. I oktober 2014 skal Norge og Russland markere 70-årsdagen for den røde hærs frigjøring av Nord-Norge fra fascistisk okkupasjon.

Etter at samtalene var over, foretok de to statsministrene en symbolsk kryssing av den norsk-russiske grensen og besøkte det eneste grensepasseringspunktet for biler  i Borisoglebsk.

Sammen med de to lands grensekommissærer besiktiget Dmitrij Medvedev og Jens Stoltenberg grensepasseringspunktet for deretter å dra tilbake til Norge. På grensen ble de to regjeringssjefene hilst av et sammensatt kor med navn ”Crescendo” som bestod av innbyggere fra Kirkenes og elever fra musikkskolen i byen Zapoljarnyj. Først sang koret ”Katjusja”, og da Dmitrij Medvedev og Jens Stoltenberg kom tilbake til Norge ble de møtt med sangen ”Elinors vise”.

Fra mai måned i fjor har man, mellom Norge og Russland, hatt en avtale om visumfrihet for de som bor i en sone på 30 km på hver side av grensen. Den russiske og norske statsministeren hadde fått spesial tillatelse til å kryssegrensen.

Oslo, 4. juni 2013