Den Russiske Føderasjons politikk innen vern av isbjørn

Den Russiske Føderasjon vier svært mye oppmerksomhet til vern og tilrettelegging av gunstige vilkår for isbjørn i dens leveområde i den russiske delen av Arktis. Jakt på isbjørn i Russland har vært forbudt ved lov siden 1957*.

I 1973 skrev Sovjetunionen, Canada, Norge, USA og Danmark under Avtalen om vern av isbjørn. Etter ratifiseringen og ikrafttredelsen i 1976 har denne Avtalen blitt et internasjonalt rettsgrunnlag for vern og studier av denne dyrearten. 1.-3. september 2015 i Ilulissat, Grønland finner det 6. partsmøtet for avtalen sted. Under partsmøtet er det planlagt å vedta og skrive under en sirkumpolar handlingsplan for isbjørn.

I tillegg til den nevnte multilaterale avtalen har Den Russiske Føderasjon inngått bilaterale avtaler med enkelte arktiske stater om forvaltning av felles isbjørnbestander. Russland har inngått en slik avtale med USA (Avtalen ble underskrevet i 2000 og trådte i kraft i 2007). I henhold til denne avtalen har Russland offisielt gitt avkall på sin isbjørnkvote som var tildelt urfolk på Tsjukotka (kvoten utgjør 29 dyr per år). I februar 2015 har Russland og Norge inngått en intensjonsavtale (MoU) om felles overvåkning av isbjørn i Barentshavregionen.

Etter et initiativ fra Den Russiske Føderasjons ministerium for naturressurser og økologi, og med støtte fra WWF-Russland har Russland i 2008 igangsatt arbeidet med en isbjørnvernstrategi og en tilsvarende handlingsplan. Strategien som ble vedtatt i 2010, er et offisielt dokument som fastsetter offentlig politikk innen isbjørnvern.

Russland har siden 2007 deltatt i WWFs program ”Bjørnepatruljen”, et program som skal verne isbjørnen mot krypskyttere. En gruppe frivillige og miljøeksperter, såkalte ”bjørnepatruljer”, verner hunnbjørner med unger og samler informasjon om dyrenes levesett.

I 2010 lanserte Det russiske geografiske selskap programmet ”Isbjørn”. Formålet med programmet er å studere, verne og bygge opp isbjørnpopulasjonen i den russiske delen av Arktis. I april 2010 ble det første omfattende toktet til Frans Josefs land-området gjennomført. I det følgende har slike tokt blitt gjennomført årlig.

4.–6. desember 2013 ble det i Moskva gjennomført et internasjonal forum om vern av isbjørn hvor ministrene fra fem arktiske land – Russland, USA, Canada, Norge og Danmark (Grønland) – undertegnet en erklæring om beskyttelse av isbjørn. Erklæringen inneholder en oversikt over hovedtruslene mot isbjørnpopulasjonen, slår fast behovet for å gjennomføre en koordinert overvåkning samt behovet for å overholde landenes eksisterende globale og regionale forpliktelser innen beskyttelse av isbjørn.

I henhold til opplysningene fra Ministeriet for naturressurser og økologi har Den Russiske Føderasjon sikret beskyttelse av isbjørnens leveområder med et totalareal på over 30 millioner ha. På de viktigste leveområdene ble det opprettet fire naturreservater – «Ostrov Vrangelja» (kjent som ”fødestuen” til isbjørn i Arktis) «Bolsjoj arktitsjeskij», «Ust-Lenskij», «Gydanskij», to nasjonalparker – «Russkaja Arktika» og «Beringija» og to vernede naturområder av føderal betydning «Zemlja Frantsa Iosefa» og «Severozemelskij».

Innenfor rammene av den inngåtte intensjonsavtalen (MoU) om felles overvåkning av isbjørn i Barentshavregionen i februar 2015 er det planlagt å gjennomføre et felles forskningstokt med isbryteren «Lanse». Informasjon i norske massemedier om at russiske myndigheter angivelig skal ha avslått å gi tillatelse til gjennomføring av toktet, medfører ikke riktighet. Forespørselen fra toktarrangørene er fremdeles under behandling i de respektive russiske ministerier og etater. På lik linje med Norge er prosedyren for godkjennelse av slike prosjekter i Russland lovregulert og tar en viss tid. Vi er sikre på at det norsk-russiske samarbeidet innenfor dette området vil få en god utvikling og at man snart vil kunne gjennomføre en nøyaktig telling på begge sider av grensen.

I 2012-2013 har Russland skjerpet straffenivået for fangst, dyrehold og salg av rødlistede ville dyr eller dyr som er beskyttet av internasjonale avtaler, herunder isbjørn. Det ble gitt en ny bestemmelse i Straffeloven som har en strafferamme på inntil 7 års fengsel for slike lovbrudd.

29. desember feirer Russland dagen for beskyttelse av isbjørn.

* Canada, USA og Grønland tillater isbjørnfangst for urfolk. Canada og Grønland tillater også kommersiell jakt på isbjørn.