Om parafering av Protokoll mellom Russland og Norge om felles varslingsprosedyrer ved atomulykker

9. september i Oslo ble det gjennomført parafering av Protokoll mellom Det russiske atomenergibyrået Rosatom (Den Russiske Føderasjon) og Statens Strålevern om gjennomføring av praktiske tiltak i forbindelse med deres forpliktelser som følger av Avtalen av 10. januar 1993 mellom regjeringen i Den Russiske Føderasjon og regjeringen i Kongerike Norge om tidlig varsling ved atomulykker og om utveksling av informasjon om atomanlegg. Dokumentet er blitt godkjent og skal undertegnes i løpet av 59. sesjon av IAEAs generalforsamling i Wien 15. september.

Atomvarsling og beredskap er et av de viktigste samarbeidsområdene mellom Russland og Norge innenfor atomsikkerhet.