Om økning i antall flyktninger som krysser den norsk-russiske grensen

I forbindelse med at det ble publisert mange artikler i norske massemedier om flyktninger som reiser inn i Norge fra Den russiske føderasjons territorium, ønsker vi å bringe klarhet i situasjonen som har oppstått.

Som kjent er strømmen av flyktninger som kommer fra Syria, Afghanistan, Irak og en rekke andre land til Norge i håp om komfortable boforhold og rause sosiale goder, stadig økende. En del av flyktningene velger å reise gjennom Den russiske føderasjon da de anser denne ruten for å være den tryggeste og mindre kostnadskrevende. Noen av disse utenlandske borgerne skjuler eller gir villedende opplysninger om det egentlige formålet med reisen til Russland når de søker om visum ved russiske utenriksstasjoner, og ved ankomst lar de være å informere grense- og utlendingsmyndighetene om sine planer om å reise til andre land for å søke asyl. Det er viktig å forstå at i henhold til den føderale loven nr. 114 ”Om innreise til og utreise fra Den russiske føderasjon” av 15.08.1996 har russiske grensemyndigheter ikke hjemmel til å kontrollere om utenlandske borgere har visum eller annen innreisetillatelse til landene de er på vei til. Utenlandske statsborgere står også fritt til å velge hvilken grensestasjon de ønsker å benytte i forbindelse med utreisen fra Den russiske føderasjon og hvilket land de vil reise til etter dette. Altså har russiske myndigheter intet grunnlag til å hindre deres utreise til andre land. Alt annet ville være i strid med folkeretten.

Med dette som bakgrunn, fremstår informasjon i en rekke norske massemedia om at noen har skapt denne situasjonen på den norsk-russiske grensen, som ubegrunnet. Den russiske føderasjon oppfyller strengt sine internasjonale forpliktelser når det gjelder retten til fri bevegelse og respektive multilaterale samt bilaterale avtaler. Sagt på en annen måte, flyktningenes valg av Norge har ingenting med at grensevaktene bruker en selektiv tilnærming i sitt arbeid å gjøre, men er mest sannsynlig begrunnet med liberal lovgivning på utlendingsfeltet og attraktive boforhold og sosiale velferdsgoder for flyktninger i Norge.

Når det gjelder Norge, er spørsmålet knyttet til identifikasjon og retur av personer som ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende vilkår for innreise eller tilstedeværelse eller opphold i den anmodende stat, regulert av den bilaterale ”Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om tilbaketaking” av 2007. Dette dokumentet inneholder en klar oversikt over partenes forpliktelser samt prosedyren for tilbaketaking av statsborgere fra et tredjeland eller statsløse personer. Norske myndigheter har rett, når de vil anse dette for nødvendig, til å ta i bruk bestemmelsene i denne avtalen.

Vi ønsker å understreke at situasjonen som har oppstått på den norsk-russiske grensen, flere ganger har blitt tatt opp under bilaterale kontakter på forskjellige nivåer, blant annet under det nylig avholdte møtet mellom utenriksministrene i Norge og Russland, under møtet mellom den russiske viseutenriksministeren og den norske statssekretæren, samt under konsultasjonene mellom utenriksdepartementene om konsulære spørsmål i Oslo. Grensekommissærene i våre land samarbeider aktivt, og dette resulterer i effektive praktiske løsninger. Her har den russiske parten konsekvent utvist, og vil fortsette å utvise, en åpen holdning når det gjelder dialog og tett samarbeid.