Om etterforskningen av overfallet på menneskerettighetsaktivister og journalister 9. mars 2016 på grensen mellom Republikken Tsjetsjenia og Republikken Ingusjetia

Den russiske føderasjons grunnlov og lovgivning garanterer grunnleggende rettigheter og friheter for alle borgere og anser dem for å være av høyeste verdi.

I overenstemmelse med grunnlovens artikkel 29 har alle rett til fritt å søke, motta, sende, produsere og formidle informasjon på alle lovlige måter. Grunnloven garanterer pressefrihet. Sensur er forbudt.

Dessuten beskytter den gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjon journalistenes rettigheter når de utøver sin faglige virksomhet. I henhold til artikkel 47 i den russiske loven nr. 2124-1 av 27.12.1991 ”Om massemedia” har en journalist rett til å søke, anmode, motta og videreformidle opplysninger, besøke spesielt bevoktede steder som ble rammet av naturkatastrofer, ulykker og havarier, opptøyer og store folkesamlinger, samt områder hvor det ble erklært unntakstilstand. En journalist har også andre rettigheter som følger av Den russiske føderasjons lovgivning om massemedia.

Derfor ble det, grunnet overfall på menneskerettighetsaktivister og journalister 9. mars 2016 av ukjente personer på grensen mellom Republikken Tsjetsjenia og Republikken Ingusjetia, reist straffesak etter den russiske straffelovens artikkel 213 annet ledd (hooliganisme) og artikkel 167 annet ledd (forsettlig ødeleggelse eller beskadigelse av eiendom). Straffesaken ble reist av etterforskningsdirektoratet under Innenriksministeriet i Republikken Ingusjetia

Etterforskningen har vist at 9. mars 2016 ca. kl. 19.20, ved veimerke 596 km på den føderale veien "Kavkaz", og 2,5 km fra den ingusjiske politiets veipost ”Volga-20” i retning mot Republikken Tsjetsjenia, tvang en gruppe uidentifiserte personer, som kjørte flere ukjente biler, en Volkswagen Crafter-minibuss til å stoppe. Minibussen ble kjørt av B.I.Plijev og det var en norsk, en svensk samt seks russiske statsborgere om bord.

Deretter omringet en gruppe på ca. 12 uidentifiserte og maskerte personer, minibussen og, ved grovt å forstyrre den alminnelige orden, gikk de løs på kjøretøyet og begynte å slå inn rutene. Passasjerene ble så dratt ut av bussen, slått med stokker, lagt i bakken og fratatt alle sine eiendeler. Noen av de uidentifiserte personene handlet forsettlig og ut fra hooliganistiske hensikter, satte ild på minibussen og forlot deretter stedet.

Overfallsmennene tok eiendelene tilhørende M.M.Solunin og den svenske statsborgeren Maria Persson-Löfgren. 12. mars 2016 reiste etterforskningsavdelingen ved etterforskningsdirektoratet under Innenriksministeriet i Republikken Ingusjetia straffesak i henhold til Den russiske straffelovens artikkel 162 annet ledd (ran).

En etterforskningsgruppe bestående av etterforskere fra avdelingen for organisert kriminalitet ved Innenriksministeriet i Republikken Ingusjetias etterforskningsdirektorat og etterforskningsavdelingen ved Russlands hoveddirektorat under Innenriksministeriet i Nord-Kaukasus føderale distrikt, har fått ansvaret for forundersøkelsen i saken.

Siden overtredelsen, begått av ukjente personer, faller inn under Den russiske føderasjons straffelov artikkel 144 tredje ledd (hindring av lovlig utøvelse av journalistyrket), besluttet fungerende statsadvokat i Republikken Ingusjetia, A.V.Vasiltsjenko, 24. mars 2016 å flytte saksbehandlingen av straffesaken fra etterforskningsdirektoratet under Innenriksministeriet i Republikken Ingusjetia til etterforskningsdirektoratet ved Den russiske føderasjons etterforskningskomité i Republikken Ingusjetia for den videre etterforskning.

Under forundersøkelsen i straffesaken ble det gjennomført en rekke rettsmedisinske undersøkelser, de som ble angrepet fikk status som fornærmede og ble avhørt. Gjenstander som ble beslaglagt under åstedsundersøkelsen, ble ansett som materielle bevis. Det gjennomføres nødvendige etterforsknings- og andre prosessuelle skritt samt skritt knyttet til operativ etterlysning.

Fremdriften i etterforskningen kontrolleres sentralt av Etterforskningskomiteen.