Kommentar av Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med gjennomføring av øvelsen «Joint Viking»

14.mars 2017

I forbindelse med kommende forespørsler rettet til Ambassaden om å kommentere øvelsen «Joint Viking» som foregår i Finnmark fylke 6.-15. mars d.å. med deltakelse av bl.a. amerikanske og britiske militære styrker, vil vi si følgende.

Gjennomføring av slike militære arrangementer på eget territorium er Norges suverene rett. Samtidig føyer øvelsen «Joint Viking» seg inn i den nordatlantiske alliansens årelange linje som har som mål å oppnå militærpolitisk dominans, avskrekking av Russland. Slike handlinger tar på ingen måte sikte på å trygge sikkerhet, men tvert imot fører til at situasjonen i Nord og i Europa generelt tilspisser seg. Det er på tide å huske på«de selvpålagte restriksjonene» som Norge tidligere anvendte.

Nå er vi vitne til en styrking av militære kapasiteter og en oppbygging av NATOs militære tilstedeværelse og infrastruktur på «den såkalte østflanken» i alliansen, som man ikke har sett maken til siden slutten av «den kalde krigen», i den hensikt å legge militærpolitisk press på vårt land.

Ved den russiske grensen gjennomførerlandene som tilhører blokken kampøvelser somofte er åpenbart provoserende. Under påskudd av en mytisk «trussel fra øst» blir det i noen land i Europa stasjonert amerikanske styrker og tungt militært materiell, og det kommer fremnye elementer av alliansens kommando- og stabsstruktur.

I slike omstendigheter er Russland som har behov for å tilpasse seg situasjonen på kontinentet som endrer seg som resultat av NATOs destruktive handlinger nødt til å ta et kompleks av tilsvarende tiltak for å ivareta sine interesser knyttet til å styrke forsvarsevnen og nasjonal sikkerhet. Disse skritt tar vi på eget territorium. I motsetning til USA og en rekke andre land som sender styrker til land som ligger ved siden av Russland og som gjennomfører militære demonstrasjoner ved den russiske grensen.

På bakgrunn av dette henvender NATO-landene seg til Russland med forslag om å arbeide for en «vesentlig modernisering» av Wien-dokumentet fra 2011 som i hovedsak innebærer tiltak for å øke gjennomsiktighet når det gjelder russiske militære styrker. Slik får man «et absurd teater». Tiltak for transparens kan ikke bygges opp i et klima av konfrontasjon, sanksjonspolitikk og et nei til militært samarbeid. Et nytt system for kontroll over konvensjonelle våpen kan utvikles bare med gjensidighet og respekt for nasjonale interesser som grunnlag og når sikkerhet er lik og udelelig for alle. En virkelig fremgang på disse og muligens andre områder er mulig bare hvis man gjenopptar systematiske profesjonelle kontakter, herunder på ekspertnivå.

Likevel håper vi fortsatt at sunn fornuft i NATO vil seire. Vi regner med at våre vestlige partnere finner krefter til å si nei til å utvikle konfrontasjonsskjemaer og reflekterer over å forene sine anstrengelser med Russland for å trygge global og regional sikkerhet.